د٫ اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۹

چشم ازت برنمیدارم حالا که تو رو دارم