ی٫ شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۹

محراب زخمی است گلدسته زخمی است