پ٫ آذر ۲۱ام, ۱۳۹۸

شدم مث خودت دیگه همه چی تموم شد دیگه