ش٫ دی ۲۸ام, ۱۳۹۸

دردت به سروم نازت بخروم پس تو کجایی